znak adwokatura mAgnieszka Śmigalska
Kancelaria Adwokacka

+48 513 180 483
adwokat@smigalska.pl
czynne pn-pt: 8-16

03Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne:

- sprawy z zakresu własności nieruchomości
- naruszenie posiadania
- roszczenia o zapłatę
- odszkodowania
- zasiedzenie
- ustanowienie drogi koniecznej
- zniesienie współwłasności
- służebności
- bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości
- sprawy z zakresu prawa zobowiązań
- sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
- sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
- windykacja należności

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

- sprawy o rozwód i separację
- ustalenie nieistnienia małżeństwa
- unieważnienie małżeństwa
- alimenty
- podział majątku
- zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
- zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa i macierzyństwa
- kontakty z dzieckiem
- władza rodzicielska
- przysposobienie
- ubezwłasnowolnienie
- sprawy z zakresu opieki i kurateli osób małoletnich i dorosłych
- rodziny zastępcze
- sprawy o umieszczenie osoby bez jej zgody w domu pomocy społecznej
- zobowiązanie do leczenia odwykowego

Prawo karne:

- obrona na każdym etapie postępowania karnego i wykroczeniowego oraz wykonawczego (w tym sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
- reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniach karnych na etapie przygotowawczym i sądowym
- sprawy nieletnich

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

- sprawy związane z wypowiedzeniem umów o pracę
- o przywrócenie do pracy
- o odszkodowanie
- mobbing
- wynagrodzenie za pracę
- odpowiedzialność materialna pracowników
- równe traktowanie w zatrudnieniu
- ustalenie istnienia stosunku pracy
- o prawo do emerytury, renty, w razie choroby i macierzyństwa
- wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Prawo spadkowe:

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i zapisu windykacyjnego,
- dział spadku
- zabezpieczenie spadku
- przyjęcie bądź odrzucenie spadku
- testamenty
- sprawy o zachowek

Prawo administracyjne (przykładowo z zakresu prawa budowlanego, ochrony środkowiska, zamówień publicznych oraz reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi)

Prawo gospodarcze (sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej)

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług:

- prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed sądami administracyjnymi
- reprezentacja przed organami administracji publicznej i urzędami
- sporządzanie pism, wniosków, pozwów, środków zaskarżenia, skarg , odwołań od decyzji administracyjnych
- sporządzanie i opiniowanie umów;
- udzielanie porad prawnych i konsultacji;
- sporządzanie opinii prawnych;
- udział i prowadzenie negocjacji ;
- obsługę prawną podmiotów gospodarczych
- windykację należności;

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest każdorazowo podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy. Przy zleceniu stałej obsługi istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej.